node-installer.sh/setup-raspbian.sh

6 rader
69 B
Bash

# TODO
# arch
# armv6l
# cat /etc/issue
# Raspbian GNU/Linux 7 \n \l